شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
62آزمون الكترونيكي نظام نوين ماليمشترك اداري (شغلي و تخصصي)18 ساعت1397/10/251397/10/2715:1523:000شروع آزمون
59موازين كنترل عفونتدرمان 8 ساعت1397/10/291397/10/3015:0023:000شروع آزمون
60آناليز ادرار 97درمان - بهداشت8 ساعت1397/11/091397/11/1014:0023:000شروع آزمون
63شناسايي و گزارش دهي عفونت هاي بيمارستاني درمان 8 ساعت1397/11/021397/11/0211:0014:000شروع آزمون