شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
17آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه مشترك اداري (شغلي و تخصصي)18 ساعت1396/07/291396/08/0114:0020:00شروع آزمون