شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
67زبان بدن مجازيتوانمنديهاي عمومي 34 ساعت1398/05/261398/05/2815:0023:000شروع آزمون