برگزاري آزمون الكترونيكي آئين نامه مالي معاملاتي

به اطلاع کليه مديران و کارشناسان و روساي مالي دانشگاه مي رساند دوره آزمون الکترونيکي آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها بر اساس نامه شماره 1396 مورخ 96/3/29 يرگزار مي گردد. لذا از کليه پرسنل مشمول تقاضا دارد که بر اساس جدول مندرج در نامه مذکور در ساعات اعلام گرديده وارد سامانه شده و بمدت 50 دقيقه به 40 سوال تخصيص يافته به خود پاسخ دهيد .   

 

                                                                                                    با تشکر

                                                                                                  واحد آموزش    

پیشخوان
امروز : 1396/04/07

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی